İstekli Sayısı ile Rekabet İlkesi Arasındaki İlişki Nasıldır? Vakıf Üniversitelerinin İhale Konusu İşin Süresini Belirlerken Dikkat Edecekleri Bir Husus Var mıdır?

Karar Özeti: BU KİK kararında iki hususta yardımcı olabilecek bilgilere ulaşmak mümkündür. Birincisi rekabet ilkesiyle ilgili, ikinci konu ise işin süresinin belirlenmesi ile ilgilidir. Vakıf Üniversiteleri açısından bu karar, şikayete konu idarenin de tıpkı vakıf üniversiteleri gibi 5018 sayılı Kanuna tabi olmaması açısından önem taşımaktadır. Çünkü 5018 sayılı Kanuna tabi idareler için bu kanunda işin süresi ile belirleyici hükümler bulunmakta iken KİK bu kararında 5018’e tabi olmama nedeniyle şikayete konu idare için işin süresi ile ilgili sınırlayacı bir düzenleme olmadığını belirtmiştir. Rekabetle ilgili olarak kararda, ihalede rekabetin oluşup oluşmadığının belirlenmesinde ihaleye katılan istekli sayısının tek kıstas olarak değerlendirilmemesi gerekmekle birlikte 5 istekli olabilecekten 3 tanesinin ihaleye katılmış olmasının ihaleye katılım bakımından rekabeti sağladığı yönünde değerlendirme yapılmıştır.

Karar Metni

İhale yapılmasındaki temel amaç, idarelerin ortaya çıkan ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamasıdır. Kamu ihalelerinde, kamuya ait bir kaynak kullanıldığı için bu alım yönteminde idareler saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. İdareler, bu temel ilkelere uygun olarak hareket etmekle sorumlu olmakla birlikte, hangi hizmeti hangi şartlarda almak ve almak istediği hizmetin süresi gibi hususlarda sınırsız olmamakla birlikte doküman düzenlemesi yapma takdir ve yetkisine sahiptir.
Yapılan incelemede, 5 şirketin ihale dokümanını satın alarak istekli olabilecek sıfatını kazandığı, 5 istekli olabilecekten başvuru sahibi de dahil olmak üzere üç şirketin teklif vererek istekli konumuna geçtiği, ihalede rekabetin oluşup oluşmadığının belirlenmesinde ihaleye katılan istekli sayısının tek kıstas olarak değerlendirilmemesi gerekmekle birlikte 5 istekli olabilecekten 3 tanesinin ihaleye katılmış olması ile ihaleye katılım bakımından rekabetin sağlandığı, işin süresinin 190 ay olarak belirlendiği, kamu ihale mevzuatında işin süresinin belirlenmesi ile ilgili sınırlayıcı bir hüküm ve açıklamanın yer almadığı, işi yapan söz konusu İdare’nin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi olmadığı dolayısıyla işin süresi yönünde yapılacak olan doküman düzenlemesinde ihtiyacına uygun şekilde işin süresini belirleme takdirinin idareye ait olduğu, Teknik Şartname’nin “İşin Tarifi” başlıklı 1’inci maddesinde “…gerektiğinde mevcut ünite ve altyapılardan da yararlanılarak tüvenan kömürün kriblaj silolarına alınması, kurulacak yeni lavvarda yıkattırılması, parça kömürlerin torbalattırılması, katı atıkların nakli ve yayılması işidir.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemeden hali hazırda kullanılan sistemlerden, makine ve ekipmanlardan idarenin ihtiyacına uygun olanların kullanılacağı, ihtiyaca cevap vermeyen sistemler yerine ise yeni sistemlerin kurulacağının anlaşıldığı, ihtiyaca uygun olarak hangi sistemlerin kullanılacağının belirlenmesinin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, aynı şekilde işin üretim miktarının idare tarafından hâlihazırdaki üretim miktarından daha yüksek bir miktara çıkarılmasının anılan Kanunun temel ilkeleri bakımından herhangi bir aykırılık oluşturmadığı, diğer bir ifadeyle istekliler açısından rekabeti engellemediği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini ihlal etmediği, yapılan bu üretim miktarı artışının idarenin ihtiyacının belirlenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, aynı şekilde bu hususun da idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu…

KİK Karar No: 2016/UH.III-1180

Leave a Reply