Kamu İhale Kurumu (KİK) Kararları Vakıf Üniversiteleri Açısından Nasıl Değerlendirilmelidir?

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne(Yönetmelik) göre vakıf üniversitelerinin ihale öncesinde ve sonrasında Kamu İhale Kurumu ile 4734 sayılı kanuna tabi idareler gibi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan da yayınlanan Yönetmelik’in getirdiği kurallar, içerdiği kavramlar, uygulanmasını düzenlediği ihale süreçleri dikkate alındığında, Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birbirine çok yakındır.

Yönetmelik hükümlerinin, vakıf yüksektöğretim kurumlarının ihalede görevli mensupları tarafından, uygulanması sırasında oluşan tereddüt ve belirsizliklerde mevzuatın doğru yorumlanması gerekmektedir. Çünkü Yönetmelik’te yer alan ifadeler farklı şekillerde yorumlanmaya açıktır. İşte bu doğru yorumlamayı sağlamak, karşılaşılan belirsizlik ve tereddütlerde yanlıştan uzak kalmak adına KİK karar metinleri ihale süreçlerinde görev alan personeller için değerli bir kaynaktır. İhalede görev alan personeller mevzuatın yorumlanması ve anlaşılması için ilgili, benzer konularda KİK kararlarını referans olarak aldıklarında ihale süreçlerinde daha az hata yapacaklardır.

Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Bir istekli ihalede teklif mektubunda teklif tutarını “beşmilyoryediyüzyetmiş Türk Lirası” olarak yazmıştır. Kendi ihalesinde böyle bir durumla karşılaşan vakıf üniversitesi personeli bu durumda ne yapması gerektiğine nasıl karar verecektir? milyor ifadesi gerçekte milyar mıdır, milyon mudur? milyar olarak alsa işin gereğine göre ve diğer tekliflere göre tutar kat kat fazla olacağından, istekli aslında zaten milyon mu demek istemiştir, bu yüzden teklifi milyon olarak mı kabul etmelidir? İşte bu durum ister bir vakıf üniversitesi ihalesinde olsun ister 4734 sayılı kanuna tabi bir idarenin ihalesinde olsun, bu soruna yaklaşım aynı olmalıdır. Bu durumla ilgili bir KİK kararı varsa pekala bu karar bir vakıf üniversitesi için de yol gösterici olabilir.

Örneğimizdeki soruna, KİK kararlarında nasıl bir yaklaşım getirilmiş sorusunun cevabına bakarsak; KİK kararında “işin tamamı için rakamla KDV hariç 1.990.000,00 TL bedel öngörüldüğü, fakat aynı bedelin yazı ile “birmilyordokuzyüzdoksanbin Türk Lirası” olarak yazıldığı, “milyor” olarak yazılan sözcüğün “milyar” olarak da, “milyon” olarak da anlaşılabileceği tespit edilmiş olup, bu gerekçeyle başvuru sahibinin teklifinin, idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.denilmektedir. Yani KİK, yanlış yazımdan dolayı ortaya bir belirsizlik çıktığı için teklifin geçersiz sayılması gerektiğine karar vermiştir. Böyle bir karar ihale uygulayıcıları için örnek teşkil edebilecektir.

Görüldüğü üzere KİK karaları vakıf üniversitelerinde ihalede görevli personeller açısından da benzer ve ilgili konularda yol gösterici, doğruya yönlendirici, tereddütleri gidermeye yardımcı niteliktedir.

Leave a Reply