Sahte Teminat Mektubu Nedeniyle İhaleye Katılma Yasağı Verilen Firmanın, Evrakta Sahtecilik Nedeniyle Açılan Davadan Delil Yetersizliğinden Berat Etmesinin Yasaklılık Duruma Etkisi

Daire: 6                                 Karar No: 1997/3048

Esas No: 1996/3618                Tarih: 17/06/1997

ÖZET

Şirket hakkında tesis edilen ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin sahte teminat mektubu verilmesi nedenine dayanmasından dolayı, davacının evrakta sahtecilik nedeniyle açılan davada beraat etmiş olmasının ihalelere katılma yasağını etkilemeyeceği hakkında.

… 10. İdare Mahkemesinin … günlü, 1996/593 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir. Dava, davacının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 83/C maddesinde sayılan yasaklanmış fiil ve davranışlarda bulunarak idareyi zarara uğratması nedeniyle

aynı Kanunun 84. maddesine göre bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı tarafından … günü ihalesi yapılan … Hava Alanı Enerji Tevsii Kuvvetli ve Zayıf Akım Elektrik işinden ötürü … İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin diğer ortağı tarafından verilen geçici teminat mektubu altındaki imzanın bu kişiye ait olmadığı ve mektubun sahte olduğunun… günlü dilekçe ile davalı idareye bildirildiği; 

Esasen bu dilekçeden önce davalı idarece yapılan incelemede geçici teminat mektubunun sahte olduğunun anlaşılması nedeniyle şirket adına verilen evrakların işlem dışı bırakılarak bekletildiği davacı şirket hakkında özel evrakta sahteciliksuçundan dolayı dava açıldığı, davacı şirkete atfedilen hususların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı mahkeme kararı ile henüz sabit olmadığından bu aşamada verilen bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesinin (c) bendinde; ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işleri yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme veya usuller kullanmak yasak fiil davranışlar arasında sayılmış aynı yasanın 84. maddesinde de, 83. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlara fiili veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan Bakanlık veya ilgili Bakanlık tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılan yasa hükümleri ile sahte teminat mektubu kullanmaya teşebbüs etmek dahi ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için yeterli bir sebep olarak görülmüştür.  Olayda … günü ihalesi yapılan işte ihale komisyonu tarafından aynı gün evrakların incelenmesi aşamasında davacının ortağı olduğu şirket tarafından verilen geçici teminat mektubunun sahte olduğunun ihale komisyonunca ve bu konuda aranan muhatap banka tarafından belirlenmesi üzerine şirkete ait evraklar işlem dışı bırakılmış, şirket 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır.

Dava konusu işlemin tesis edilme sebebini sahte teminat mektubu verilmesi eylemi oluşturmaktadır. Bu eylemin kesin olarak gerçekleştirildiğinin anlaşılması üzerine şirket hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İhaleye şirket katıldığına ve şirketin bu ihalede idareye verdiği teminat mektubunun sahte olduğu sabit bulunduğuna göre davacının şahsen Asliye Ceza Mahkemesinde delil yetersizliğinden beraat etmiş olmasının şirket hakkında verilmiş bulunan bir yıl ihalelere katılma yasağını etkilemeyeceği, idareninanılan işlemin tesisinde sahte belgenin kimin tarafından verildiği konusunu araştırmakla yükümlü tutulamayacağı kuşkusuzdur. 

Bu durumda işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, … 10.İdare Mahkemesinin … günlü, 1996/593 sayılı kararının bozulmasına, karar verildi.

Leave a Reply