Şikâyet başvurularına idarece verilen cevabın ihale yetkilisince imzalanması zorunlu mudur?

Şikâyet başvurusuna yönelik incelemenin, ihale yetkilisi veya ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör ya da ihale komisyonu tarafından yapılabileceği, bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınacağı; Söz konusu ihalede, şikâyetin ihale komisyonu tarafından incelenmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı, ancak bu inceleme sonucunda alınan kararın ihale yetkilisince imzalanmamış olmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı hakkında (2013/UH.III-1144)

Leave a Reply