Tahmini bedelin hatalı hazırlanması hangi sorumluluk hükümlerine tabidir?

Tahmini bedel tutarının gerçekçi biçimde ve dayanaklarıyla birlikte hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Bu çalışmaların, üniversiteyi zarara uğratacak şekilde hatalı, yanıltıcı veya eksik gerçekleştirilmemesi gerekir.

Tahmini bedelin olması gerekenden yüksek tespit edilmesi, yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif tespitinde referans değer olarak dikkate alınan sınır değerin yüksek belirlenmesine sebep olacak ve gerçekte aşırı düşük olmayan tekliflerin de aşırı düşük teklif olarak belirlenmesine ve değerlendirme dışı bırakılmasına neden olabilecektir. Tahmini bedelin olması gerekenden düşük tespit edildiği durumlarda da sınır değer daha düşük gerçekleşecek ve bu değere göre aşırı düşük görülmeyen tekliflerin gerçekte aşırı düşük kalması nedeniyle ihalenin aşırı düşük teklif sahibine verilmesi sonucu doğabilecektir. Keza, tahmini bedelin kasten veya gerekli özen gösterilmeyerek olması gerekenden yüksek tespit edilmesi, ihale komisyonunun sağlıklı bir değerlendirme yapmasına imkân vermeyeceğinden ihalenin aşırı yüksek teklif sahibine verilmesine ve dolayısıyla Üniversitenin zararına sebebiyet verebilecektir.

Yukarıda tahmini bedelin hatalı hazırlanmasının Üniversiteyi nasıl zarara uğratabileceğini ortaya koyduk. Üniversitenin zarara uğradığı tespit edildiği zamanda bu zararda kimlerin kusuru olduğuna bakmak gerekir ve bu kusur tespiti doğrultusunda Üniversite ile ilgili personel(ler) arasındaki sözleşme gereği özel hukuk durumu olduğundan Türk Borçlar Kanunu’na ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin özen borcu hususu ile konuyu ele almak gerekmektedir.

Türk Borçlar Kanuna ve İş Kanunu’na göre(her ne kadar İş Kanunu’nda özen borcu ile ilgili hüküm bulunmasa da özen borcunun yerine getirilmemesiyle başlayan durum İş Kanunu haklı fesih hükümlerinin uygulanmasıyla sonuçlanabilir.) işçinin özen borcu somut olaylarda ele alınırken özenin oranı, kusurun tespiti, kusurun oranı, zararın tespiti, zararın kusura göre oranlanması, iş tanımı-verilen görev uygunluğu, görevin hatırlatıldığı halde yapılmaması gibi hususlar gündeme gelmektedir. Üniversite yönetimleri açısından da ilgili personelin yine iş tanımı-verilen görev uygunluğu, personele gerekli eğitimin verilmesi, yetenek/öğrenim uygunluğu gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Konu ile ilgili mevzuatta yer alan bazı hükümler şu şekildedir;
Türk Borçlar Kanunu, Madde 396; İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır…
Türk Borçlar Kanunu, Madde 400; İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur.
İş Kanunu, Madde 25; … h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. …

Leave a Reply