Vakıf Üniversiteleri İhaleleri İçin KİK Standart Formlarının Revizyonu

Vakıf Üniversiteleri için ihale konusunda yeni bir düzenleme getirilmiş ve bu yenilikle birlikte bazı durumlar ortaya çıkmıştır. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu metinleri üzerinde değişiklikler yapılarak hazırlanmıştır. İki düzenlemede de yer alan birçok husus benzerlikler ve farklılıklar içermektedir. Benzerlikler yönetmeliğe göre yürütülecek ihale sürecinde bazı aşamaları 4734’le aynı kılarken, farklılıklar bazı aşamaların 4734’ten farklı ilerlemesini gerektirmektedir. Bu durumun sonucunda yani ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklardan dolayı Vakıf Üniversitelerinin ihalelerinde kullanılacak standart formların bazısını aynen alarak bazısını revize ederek kullanma ihtiyacı doğmuştur. Özellikle standart formu Vakıf Üniversiteleri ihale sürecinde kullanmak üzere revize ederken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bunlardan biri bir standart formun içeriğinin ve formatının KİK tarafından hangi gereklilikle oluşturulduğunu bilmek, diğer hususta bu gerekliliğin Yönetmeliğe göre nasıl, ne kadar değiştiğini tespit edip yeni gerekliliği doğru şekilde revize forma yansıtmak. 

Aşağıda “Kesin Teminat Mektubu”na ait standart formun orijinal ve revize edilmiş hallerini göreceksiniz. Burada da bu revize işlemini nasıl yaptığımızı nelere dikkat ettiğimizi kısaca anlatmaya çalışacağız.

  1. 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ileifadesiniVakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanan” olarak değiştirdik.
    Değişikliğin bu şekilde yapılmasının nedenleri; Vakıf Üniversitelerinin kesin teminat istemesinin ve teminatı mektup şeklinde isteyebilmesinin dayanağı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğidir. Bir diğer husus ise revize sırasında “ile” ifadesinin kaldırılmasıdır. Bunun nedeni de  kesin teminat mektubu istenmesi 4734’te bir zorunluluk iken Yönetmelik’te bir zorunluk değildir. “ile” ifadesi orijinal metinde kesin teminat istenmesinin dayanağını 4734’e de bağlamaktadır. Oysa ki vakıf üniversitesi ihalelerinde teminat mektubu istenmesinin banka için dayanağı üniversitenin yönetmeliğe dayanarak bu mektubu ihale dokümanlarında istemiş olmasıdır.
  2. 2 numaralı dipnota “Vakıf Yükeseköğretim Kurumları Yönetmeliği 44 üncü maddesinde yer alan hüküm gereği,” ifadesinin eklenmesinin nedeni ise vakıf üniversiteleri 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmadığından, Yönetmelik’te teminat süresi/garanti süresi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından ve hüküm bulunmayan hallerde yönetmeliğin 44’üncü maddesine dayanarak ilgili ihale düzenlemelerine gidilmesi gerektiğidir.

    Yaptığımız bu örnek revizyon işlemi ile sizlere revizyon işlemlerinin mantığını aktarmaya çalıştık. Kanaatimize göre her standart form bu yaklaşımla, titizlik içerisinde ele alınıp öyle revize edilmelidir.

    Örnek standart form revizyonu;


KESİN TEMİNAT MEKTUBU

(4734’e Tabi İdareler için)

[Muhatap İdarenin Adı]

 

_ _/_ _/_ _ _ _

No:……………..

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]………..[1] [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _[2] tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

           

 

 

               [bankanın adı]

                                                                                                               [banka  şubesinin adı] Şubesi

                                                                                             [banka   ] yetkililerinin

isim, unvan ve imzası

 

 

 

 

NOT: (Değişik: 29.11.2016-29903 R.G./4.md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.[1] Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

[2] Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre alınan mal veya yapılan iş için garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre işin bitiş tarihi dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.


 


KESİN TEMİNAT MEKTUBU

(Vakıf Üniversiteleri için)

[Muhatap İdarenin Adı]

 

_ _/_ _/_ _ _ _

No:……………..

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]‘nın Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanan ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]………..[1] [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Yönetmelik ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu _ _/_ _/_ _ _ _[2] tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

           

 

 

               [bankanın adı]

                                                                                                               [banka  şubesinin adı] Şubesi

                                                                                             [banka   ] yetkililerinin

isim, unvan ve imzası

 

 

 

 

NOT: (Değişik: 29.11.2016-29903 R.G./4.md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.[1] Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

[2] Bu süre, Vakıf Yükeseköğretim Kurumları Yönetmeliği 44 üncü maddesinde yer alan hüküm gereği, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre alınan mal veya yapılan iş için garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre işin bitiş tarihi dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.


 

Leave a Reply