Vakıf Yükseköğretim Kurumları İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir mi?

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16 Kasım 2018 tarihinde yayınlanarak (RG Tarih 16.11.2018, Sayı:30597) yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikten önce vakıf yükseköğretim kurumları iş deneyim belgesi düzenleyemiyordu. Yeni yönetmelikle birlikte vakıf üniversitelerinin iş deneyim belgesi düzenleyebilmesinin mümkün olup olmadığı sorusu akıllara gelmektedir.

Konuyu mevzuat hükümleri ile ele almak gerekirse; iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar her bir ihale uygulama yönetmeliğinin ilgili maddesinde benzer metinlerde düzenlenmiştir.1 İlgili düzenlemelerde “İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır” denilmektedir. Bu düzenlemelerde hangi işler için iş deneyim belgesi düzenlenebileceği sayılırken “…vakıf yükseköğretim kurumları hariç…” denilmek suretiyle vakıf üniversitelerine gerçekleştirilecek işler için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği belirtilmiştir*.

Sonuç olarak, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği vakıf üniversitelerini iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kılacak herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Kaldı ki bu konuda bir değişiklik yapılmak istenirse, mevzuatta bir çelişki olmaması adına ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan iş deneyimi düzenlemelerinde de değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.

1 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 43,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 43,
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 44
*Yapım İşlerinde ilgili yer belediyesi/il özel idaresi yükleniciye iş deneyim belgesi düzenleyebilir(YİİUY 43/2).

Leave a Reply