Genel Açıklamalar

1. “vakifihale.com” DİJİTEK GRUP’un yayın organıdır. Site’de, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ve kamu ihale mevzuatı alanlarına ait makale, inceleme, çeviri, tartış­ma, haber-yorum, analiz, soru-cevap ve değişen/güncel mevzu­at bilgileri/metinlerine yer verilmektedir.

2. Site içeriği, Güncel Mevzuat dergisinde yayımlanan çalışmalar ve Dijitek Grup Mevzuat Uzmanları tarafından üretilen içeriklerden oluşacaktır. Site’de yayımlanmak üzere, makale, inceleme, çeviri, haber, analiz, kritik, soru, karar türündeki çalışmalar kabul edilmektedir. Gönderilen içerikler konu uzmanlarından oluşan yayın kurulu tarafından incelendikten sonra yayına uygun bulunması hâlinde Site’de yer alacaktır.  Bu kapsamda yazarlardan düzeltme ve değiştirme yapılması istenebilecek, dil bilgisi ve imla kurallarına ilişkin değişiklikler ise sehven Editör tarafından yapılacaktır.

3. Yayımlanmak üzere Site’ye ulaştırılan çalışmalar, da­ha önce başka bir yayın organında (dergi, kitap, inter­net, gazete vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üze­re gönderilmemiş olmalıdır. Yüzde elli oranında benzer­lik gösteren çalışmalar başka yerde yayımlanmış kabul edilir ve iade edilir. Ancak mevzuat değişikliği nedeniy­le önemli ölçüde güncellenmiş çalışmalar ayrıca değer­lendirilir.

4. İçeriğin kaleme alınmasında Türk Dil Kurumunun Güncel Sözlük ve Yazım Kılavuzu göz önünde bulundu­rulmalı, anlatımların düzgün, doğru, özlü ve yalın olma­sına özen gösterilmelidir. Konuların ele alınışında sade­lik ve somutluk ön planda tutulmalı, gereksiz yorumlar­dan kaçınılarak içeriğin kolay okunması sağlanmalı­dır. Çalışmalarda Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır bir biçimde kullanılmasına, yaşamayan ve artık terk edilmiş sözcüklerin kullanılmamasına, dilbilgisi kurallarına ve anlam bütünlüğüne özen gösterilmelidir.

5. Çalışmalarda mevzuat hükümlerine olduğu gibi yer verilmemelidir. Yazar, gerekli hâllerde mevzuat hükmü­ne atıfta bulunmalıdır.

6. Site’de yer alan yargı kararları, ilgili mercilerin resmî yayın organlarından doğrudan alıntı yapılarak yayımlanmaktadır. Bu nedenle söz ko­nusu bölümlerde yer alan yazım ve noktalama işaretle­rinden kaynaklanan hatalardan Dijitek Grup sorumlu değildir.

Yazıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

7. Çalışmalar, Site Editörü ve Dijitek Grup Mevzuat Uzmanları tarafından öncelikle içerik bakımından incelene­rek, yayın politikasına uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Genel olarak uygun bulunan çalışmala­rın, Editör ve DG Mevzuat Uzmanlarınca şekil, içerik, yayım ve ya­zım kuralları yönünden incelenmek üzere ayrıntılı de­ğerlendirme süreci başlatılır. Durum çalışma sahibine bildirilir. Yapılan inceleme sonucunda, çalışmanın ya­yınlanmasına, yazardan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilir ve bu karar yazara bildirilir. Değerlendirme kriterleri çalışma­nın içeriği, güncelliği, önemi, konuların ele alınış şekli, harcanan emek, özgünlük, somut bir yorum, tespit ve­ya çözüm sunulup sunulmadığı, ortaya çıkan katma de­ğer, şekil şartlarına uyum derecesi, yazarın daha önceki çalışmaları ile Site Editörü ve DG Mevzuat Uzmanlarının yaptığı katkılar ile dilbilgisi kurallarıdır.

8. Yayın politikasına ve okuyucu kitlesine hitap etmeyen, daha önce başka bir yayın organında (dergi, kitap, inter­net, gazete vb.) yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderildiği tespit edilmiş çalışmalar, içerik olarak öz­gün çalışma ve yazar yorumundan ziyade başka kaynak­lardan (mevzuat, rapor, makale vb.) doğrudan veya belli oranda yapılan alıntıların ağırlıkta olduğu çalışma­lar, gerekli şartları önemli ölçüde taşımayan ve bu ne­denle düzeltilmesi mümkün görülmeyen çalışmalar ile mevzuata açık bir biçimde aykırılık teşkil eden, uygula­yıcıları hataya veya çelişkiye düşürücü sonuçlar içeren veya böyle bir olasılık taşıyan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar, gerekçele­ri ile birlikte yazar(lar)ına iade edilir.

9. Yazılardaki küçük değişiklikler ve şekil düzenleme­leri, zaman kaybetmemek adına, yazara bildirilmeksizin resen yapılır. Editör ve DG Mevzuat Uzmanlarınca arınca yapılan değer­lendirmeler sonucunda düzeltme, ek bilgi ve kısaltma veya genişletme talepleri yazara iletilerek yazarın olum­lu/olumsuz görüşlerini bildirmesi istenir. Yazara düzel­tilerek gönderilen çalışmaların, yazar tarafından beş (5) gün içinde olumsuz bir görüş verilmediği takdirde, bu hâliyle kabul edildiği varsayılır. Yazar bu hâliyle yayım­lanmasını kabul etmez ise çalışmanın, Editör ve DG Mevzuat Uzmanlarınca yapılan düzeltme ve değişiklikler yapılmadan önceki hâli (dergiye yazar tarafından ulaştırılan ilk me­tin) yazara iade edilir. Yazar, çalışmanın Site tarafından son şekli verilen hâlini başka yayın organlarında yayınlatamaz. Orijinal hâli yazara ait olduğundan yazar bu ça­lışma üzerinde dilediği tasarrufu yapma hakkına doğal olarak sahiptir.

Yazıların Site’ye Ulaştırılması ve Şekil Şartları

Çalışmalar, “iletisim@dijitek.com” adresine;

* Çalışmanın amacı ile içeriğini kısaca açıklayan bir özet bölümü ve anahtar kelimeler ile,

* Yazarın adı, soyadı, unvanı, görevi, e-posta adresi, ça­lıştığı kurum/kuruluş bilgisine çalışmanın ilk sayfasında yer verilmek suretiyle gönderilmelidir. Ayrıca Site’de yayımlanmak üzere yazar, çalışma ortamında çekilmiş yüksek çözünürlükte (300 dpi) bir fotoğrafını elektro­nik ortamda çalışmaya iliştirmelidir. Yazar, istemesi hâlinde kimliğinin yayınlanmaması hakkında sahiptir. Bu talebini çalışmasını gönderirken bildirmesi gerekmektedir.

10. Yazılar MS Word ortamında, A4 boyutunda, kenar boşlukları iki buçuk (2,5) cm ve bir buçuk (1,5) satır ara­lığında, Times New Roman karakterinde, 11 punto, dip­notlar 9 punto ile yazılmalıdır. Yazılar, ana başlıkların tamamı bü­yük harfler ile ara ve alt başlıklar ise ilk harfi büyük ol­mak üzere ve sayfanın soluna dayalı olarak, kalın (bold) karakterle yazılmalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve nu­mara verilmelidir. Tablolardaki bilgilere yapılan atıflar, tablo numarası da belirtilerek belirgin hâle getirilmeli­dir. Mevzuattan ve başka kaynaklardan doğrudan yapı­lan alıntılar, tırnak işareti (“…”) içinde ve italik yazılma­lıdır. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla yapılmalıdır.

11. Yazı, çalışmanın konusunun kısaca açıklandığı bir “GİRİŞ” bölümü ile başlamalı ve yapılan açıklamaların toparlandığı, kısa bir özet değerlendirmenin yer aldığı “SONUÇ” bölümü ile bitirilmelidir.

12. Site’de yayımlanması kabul edilerek programa alı­nan ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortam­da tüm yayın hakları Dijitek Grup’a aittir. “vakifihale.com” adresinde yayınlanan yazıların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin, kısmen veya ta­mamen alıntı yapılamaz; görsel ve işitsel malzemeler­le çoğaltılamaz.

13. Site’de yayımlanan çalışmalardaki fikirler ve gö­rüşler yazara ait olup, Dijitek Grup’un konu­ya ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. Yazar tarafın­dan kaynak belirtilmeksizin ya da tamamen yasaklan­mış kaynaklardan yapılan alıntılardan ve aynı çalışma­nın başka yayın organlarında yayımlanmış olmasından kaynaklanan tazminat yükümlülüğünden yazar sorumludur.

14. Site’de yayınlanmak üzere çalış­malarını göndermiş olan yazar, yukarıda belirtilen şart­ları kabul etmiş sayılır.